top of page

EFFECTS OF HIGH TECNOLOGY MEDICAL SYSTEMS NEXUS-ES

Vivitex/Nexus produktene defineres i rapportene som medisinske. Vi har hentet dokumentasjon/publikasjonene på Minervas hjemmeside der Nexus (Vivitex) defineres som HIGH TECHNOLOGY MEDICAL SYSTEMS. Produktene vil få stor betydning for framtidens etterbehandling ved bl.a.kirurgiske inngrep. Publikasjonene er allmennyttige.

Stikkord: rehabilitering – ortopedi - kirurgiske prosedyrer – astma – blodsirkulasjon – kneskader – hofte/rygg skader – postoperative behandlinger. Publikasjonene i sin helhet er tilgjenglige hos  Minerva

Blindtester ved rehabilitering etter operasjoner/behandling med/uten Vivitex knær Skriv ut les her

ORIGINALUTKLIPP FRA KILDEN - VIVITEX KNE-BANDASJE
 

Preliminary comparative randomized blind study on pain reduction after Acl recon-struction with Nexus-ES® Knee Band

Giannini E. M. 1, Michelotti M. 2

1 Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale "Kinetik", Pisa
2 Casa di Cura San Rossore, Pisa

 

PDF  

 

Aim. Actually rehabilitation following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction aims to an even faster time for full recovery. The aim of this study was to verify whether electromagnetic fields produced by a special, registered fiber, enriched with extremely light, noble metals with conductive propriety could reduce the postoperative pain.
Methods. Sixty-one patients, attending at the same rehabilitation centre, after the same operation, performed by the same surgeon have been randomized in two groups: the first group (26) used the knee-band Nexus ES® and the control group (35) used a knee-band indistinguishable for the patients.
Results. As expected, pain (measured by a 0-10 VAS) decreases in both groups from period A (1-3 days after operation) to period B (8-10 days after operation). Differences between groups appear statistically significant 1-3 days after operation (25%), but more clearly 8-10 days after operation (68%), with a lower pain perception in the Nexus ES® group. No adverse events have been reported in the course of the study.
Conclusion. Data collected are preliminary but show a statistical significant difference between the groups during the rehabilitation period; patients in the active group show a lower pain perception after operation through an improvement of tissue exchanges and oxygenation.

 

OVERSATT MED GOOGLE TRANSLATE

Mål. Faktisk rehabilitering etter anterior cruciate ligament (ACL) gjenoppbygging tar sikte på en enda raskere tid for full gjenoppretting. Målet med denne studien var å verifisere om elektromagnetiske felt produsert av en spesiell, registrert fiber, beriket med ekstremt lett, edle metaller med ledende anstrengelse kunne redusere den postoperative smerten.

Metoder. Sekstien-pasienter som deltar i samme rehabiliteringssenter, etter samme operasjon, utført av samme kirurg, har blitt randomisert i to grupper: den første gruppen (26) brukte knebåndet Nexus ES® og kontrollgruppen (35) Brukte et knebånd som ikke kunne skille seg fra pasientene.

Resultater. Som forventet, reduseres smerte (målt med 0-10 VAS) i begge grupper fra periode A (1-3 dager etter operasjon) til periode B (8-10 dager etter operasjon). Forskjeller mellom grupper viser statistisk signifikant 1-3 dager etter operasjon (25%), men tydeligere 8-10 dager etter operasjon (68%), med lavere smerteopplevelse i Nexus ES®-gruppen. Ingen bivirkninger har blitt rapportert i løpet av studien.

Konklusjon. Data samlet er foreløpige, men viser en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i rehabiliteringsperioden; Pasienter i den aktive gruppen viser en lavere smerteopplevelse etter operasjon gjennom en forbedring av vevsutveksling og oksygenering

Blindtester ved samenligning av Vivitex knestrømper og kompresjons strømper Skriv ut les her

ORIGINALUTKLIPP FRA KILDEN - VIVITEX KNESTRØMPER

Preliminary comparative randomized blind study on effects of Nexus-es® elastic medical stockings in patients affected by chronic venous insufficiency of lower limbs

Graci C.

Centro Sudi Flebologico Terme di Casciana, Casciana Terme, Pisa, Italy

 

PDF  

 

Aim. Chronic venous insufficiency represents a major health issue because of the high prevalence and the high direct and indirect costs. Compressive stockings are the mainstay of conservative approach, but in the daily clinical experience compliance is not optimal because of the lack of comfort. The objective of the study was to verify if a lower degree of compression obtained with stockings prepared with a special registered fiber Nexus-es®, enriched with extremely light, noble metals can reach the same results of stockings with a higher degree of compression. 
Methods. Forty patients attending at the same specialistic center, with chronic venous insufficiency I, II have been randomized in two groups: the first group (20) used the 15 mmHg stockings Nexus-es® and the control group (20) used normal 25 mmHg stockings, indistinguishable for the patients. 
Results. As expected, clinical signs (edema, superficial vein dilatation) and symptoms (heaviness), like parameters measured at light reflection rheography improved after six months of therapy in both groups. The improvement was similar in both groups; in the study group the same, positive result is achieved with a lower compression (15 mmHg instead of 25 mmHg). No adverse events have been reported in the course of the study. 
Conclusion. The preliminary data shows a similar result in the study group achieved with a lower compression compared to the control group, probably through an improvement of tissue exchanges and oxygenation. In the daily clinical practice a lower compression drives to a better compliance and a better adherence.

 

OVERSATT MED GOOGLE TRANSLATE

Mål. Kronisk venøs insuffisiens representerer et stort helseproblem på grunn av den høye forekomsten og de høye direkte og indirekte kostnadene. Kompress- strømper er hovedposten til konservativ tilnærming, men i den daglige kliniske opplevelsen er overholdelse ikke optimal på grunn av mangel på komfort. Målet med studien var å verifisere om en lavere kompresjonsgrad oppnådd med strømper fremstilt med en spesialregistrert fiber Nexus-es®, beriket med ekstremt lette, edle metaller, kan nå de samme resultatene av strømper med høyere grad av kompresjon.

Metoder. Førti pasienter som deltar på samme spesialist senter, med kronisk venøs insuffisiens I, II har blitt randomisert i to grupper: Den første gruppen (20) brukte 15 mmHg strømper Nexus-es® og kontrollgruppen (20) brukte vanlige 25 mmHg strømper , Skiller seg ikke fra pasientene.

Resultater. Som forventet forbedret kliniske tegn (ødem, overfladisk veneutvidelse) og symptomer (tyngde), som parametere målt ved lysreflekterings-reografi, etter seks måneders behandling i begge grupper. Forbedringen var lik i begge grupper; I studiegruppen oppnås det samme positive resultatet med en lavere komprimering (15 mmHg i stedet for 25 mmHg). Ingen bivirkninger har blitt rapportert I løpet av studiet.

Konklusjon. Foreløpige data viser et tilsvarende resultat i studiegruppen oppnådd med lavere kompresjon sammenlignet med kontrollgruppen, sannsynligvis gjennom forbedring av vevsutveksling og oksygenering. I den daglige kliniske øvelsen drives en lavere komprimering til bedre etterlevelse og bedre overholdelse.

bottom of page